Posts tagged with ‘Emoji’

  • Feb202015

    21個父母不能或缺的Emoji

    相信大家用whatsapp的時候都用到顏文字(Emoji)代替自己的說話,既方便又有趣! 以下的21個Emoji,各位爸爸媽媽,要袋喺袋喇!

    Read more
Register